HĐ chuyển nhượng nhà đất

 

Hồ sơ yêu cầu: - Giấy tờ chứng minh quyền sở hữu/sử dụng: GCN quyền sử dụng đất; GCN quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất....