Tin tức mới nhất

LUẬT ĐẦU TƯ 2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Dau-tu-so-61-2020-QH14-321051.aspx  

Xem thêm

LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Doanh-nghiep-so-59-2020-QH14-427301.aspx  

Xem thêm

QUYẾT ĐỊNH 22/2019/QĐ-UBND BAN HÀNH VỀ BẢNG GIÁ NHÀ Ở, CÔNG TRÌNH, VẬT KIẾN TRÚC XÂY DỰNG...

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Tai-chinh-nha-nuoc/Quyet-dinh-22-2019-QD-UBND-bang-gia-nha-o-cong-trinh-vat-kien-truc-xay-dung-moi-Ho-Chi-Minh-423750.aspx  

Xem thêm

THÔNG TƯ 01/2021/TT-BTP HƯỚNG DẪN LUẬT CÔNG CHỨNG DO TƯ PHÁP BAN HÀNH

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Dich-vu-phap-ly/Thong-tu-01-2021-TT-BTP-huong-dan-Luat-Cong-chung-465909.aspx  

Xem thêm

NGHỊ ĐỊNH 21/2021/NĐ-CP QUY ĐỊNH THI HÀNH BỘ LUẬT DÂN SỰ VỀ BẢO ĐẢM THỰC HIỆN NGHĨA VỤ

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Quyen-dan-su/Nghi-dinh-21-2021-ND-CP-huong-dan-Bo-luat-Dan-su-ve-bao-dam-thuc-hien-nghia-vu-468069.aspx  

Xem thêm

Nghị định số 31/2020/NĐ-CP: Sửa quy định giao phương tiện giao thông vi phạm cho người vi phạm...

 https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-31-2020-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-115-2013-ND-CP-quan-ly-tang-vat-vi-pham-bi-tam-giu-436270.aspx

Xem thêm